Aktualizacja
kwiecień 2009
 
FOTOGRAFIE
KRAJOBRAZ
FAUNA
FLORA
Inne
 
Geologia, rzezba terenu, hydrologia, klimat
 
 
Biografia - Edmund Massalski
 
 
Strona glówna
Linki
Literatura
Autor
Kontakt e-mail

GEOLOGIA

RZEZBA TERENU

KLIMAT

Klimat województwa świętokrzyskiego

W województwie świętokrzyskim poszczególne składniki klimatu: temperatura powietrza, opady atmosferyczne, wiatry, nasłonecznienie, zachmurzenie, wykazują dość duże zróżnicowanie, wynikające głównie z położenia nad poziom morza i morfologii terenu.

Różnice pomiędzy temperaturami maksymalnymi i minimalnymi są znaczne. Jak podaje GUS, skrajne zanotowane temperatury powietrza na stacji Kielce - Suków (260 m n.p.m.) w latach 1981- 1997 to maksimum wynoszące 36,2° i minimum -33,9°C, co daje amplitudę skrajnych temperatur 70,1 °C.

Liczba dni z mrozem waha się w granicach 50 - 60 w ciągu roku, z wyjątkiem obszaru ujściowego Nidy do Wisły, gdzie spada poniżej 50. Średnia ilość dni z przymrozkami wynosi 110-130, tylko we wschodniej części Niecki Nidziańskiej spada poniżej 110. Najwyższą temperaturę roczną powietrza wykazują Niecka Nidziańska i Kotlina Sandomierska oraz zachodnia część województwa, przylegająca bezpośrednio do Pilicy, a najniższą Góry Świętokrzyskie (Święty Krzyż - 5,2°C). W styczniu znaczna część województwa objęta jest izotermą -4°C; wyjątek stanowi cieplejszy, południowo - wschodni obszar województwa, przylegający bezpośrednio do Wisły. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec.
Średnia temperatura dla stacji Kielce - Suków w latach 1996 - 1998 wynosiła kolejno: 6,3, 7,1 i 7,8°C przy średniej krajowej w 1997 r. wynoszącej 7,5°C. Na stacji Sandomierz średnia miesięczna temperatura w 1998 r. była nieco wyższa i wynosiła 8,2°C.

Roczne sumy opadów w województwie (na podstawie średnich z wielolecia) wynoszą około 600 mm i są uzależnione głównie od wysokości oraz rzeźby i ekspozycji terenu. Najwięcej opadów w roku występuje w Łysogórach. Najmniej przypada na wschodnią część obszaru Niecki Nidziańskiej i Kotlinę Sandomierską. Najobfitsze opady przypadają na lipiec (rzadziej pozostałe miesiące letnie), w tym rekordowo wysokie opady, wynikiem których była powódź, wystąpiły w województwie i całym kraju w lipcu 1997 r. (na stacji Kielce 198 mm). Najmniejsze opady notowane są w miesiącach zimowych (styczniu, lutym).

Na terenie województwa świętokrzyskiego przeważają wiatry zachodnie o średniej prędkości ok. 3 m/s, rzadziej występują wiatry wschodnie. Najrzadziej spotykane są wiatry północne i północno - wschodnie.

Średnie nasłonecznienie trwa od 5 do 6 godzin dziennie; największe obserwuje się na terenie Niecki Nidziańskiej i w okolicach Sandomierza, a najmniejsze na Wyżynie Kieleckiej.

Średnie roczne zachmurzenie w 1997 r. wynosiło 5,4 na stacji Kielce - Suków, przy średnim rocznym w tym roku zachmurzeniu w Polsce 5,3.

Góry Świętokrzyskie wykazują specyficzne cechy klimatu, a ich indywidualizm klimatyczny zaznacza się przede wszystkim w stosunkach termiczno - opadowych, co wynika z ich wysokości bezwzględnej, większej od obszarów otaczających.

 

 

(C) Greg S. 1999-2009